https://cornelmoca.ro/ foloseste cookies pentru a afla că ne vizitati  website-ul și pentru a înțelege cum doriti să interacționati cu noi. Ne ajuta să va  îmbunătățim experiența și să va oferim conținutul relevant, incluzând comunicarea de tip comercial. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Informare/Consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter prsonal

Începând cu data de 25 mai 2018, este aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul general privind protecția datelor”/”GDPR”). În conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor, prelucrarea de date cu caracter personal trebuie să fie reglementată printr-un act juridic care să aibă caracter obligatoriu pentru părți și care stabilește obiectul, durata prelucrării, natura și scopul, tipul de date cu caracter personal și categoriile de persoane vizate, tipul prelucrărilor, durata prelucrării, destinatarii la care vor fi trimise date personale, scopul trimiterii datelor, obligațiile și drepturile părților. În conformitate cu cerințele Regulamentului UE 679/2016 au fost stabilite următoarele:

 1. CINE SUNTEM

LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL , în calitate de OPERATOR, cu sediul  social in judetul Braila , Strada. Dorului, Nr. 13A, avand datele de identificare: CUI 41155320 inregistrat la ONRC sub nr.  J09/496/2019  , telefon 0740.536.128;

1.1 Pe parcursul derulării relației contractuale LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL va prelucra și va transfera către terți date cu caracter personal ale colaboratorilor /cursantilor urmând că aceste date să fie prelucrate, datele trebuie protejate conform reglementărilor aplicabile.

1.2 LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL prelucrează următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, , telefon, adresa de e-mail, data și locul nașterii, cod numeric personal, seria și numărul cărții de identitate, locul și data nașterii, stare de sanatate, greutate, istoric medical în vederea furnizarii serviciilor de consultanta in alimentatie si stabilirea planului de antrenament.

1.3 Categoriile de persoane vizate si datele personale prelucrate de LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL

1.3.1 In cazul utilizatorilor retelelor de socializare ale Societatii:

 • datele de identificare (nume ales pe reteaua de socializare, eventual,
 • date de identificare si date de contact furnizate prin mesaje private),
 • mesaje/ comentarii de pe reteaua de socializare respectiva.

1.3.2 In cazul utilizatorilor site-ului:

 • date de identificare,
 • date de contact (nume, prenume, data nasterii, numar de telefon, adresa de e-mail, localitatea de domiciliu)
 •  eventualele date privind sanatatea furnizate prin mesaje pe retelele de socializare, mesaje text,   apelurilor telefonice , e-mail.
 • datele personale colectate pe baza de cookies (ex. date de localizare, date despre istoricul de navigare pe website, date despre preferintele utilizatorilor etc.).

1.3.3 In cazul colaboratorilor/cursantilor:  

 • datele de identificare (numele complet, data nasterii);
  • datele de contact (ex.: numar de telefon, adresa, e-mail);
  • cod numeric personal;
  • date medicale, rezultand din diagnosticele anterioare si actuale, istoric medical,
  • testimoniale;
  • fotografii/imagini video ;
  • fotografii.

2. DEFINIȚII. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

2.1 “Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2.2 -“prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

3. OBIECTUL ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1 Obiectul prelucrării datelor cu caracter personal privește transferul de la persoană vizată/pacient /reprezentant legal/ partener contractual al LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL a datelor cu caracter personal și prelucrarea necesară executării contractului dintre părți.

3.2 Toate datele cu caracter personal pe care LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL le prelucrează și le transferă pentru îndeplinirea obiectului Contractului, precum și documentele, informațiile, cunoștințele, indiferent de suportul pe care se află (de exemplu, dar fără a se limita la: format fizic, format electronic), la care părțile au acces pe parcursul derulării Contractului, au caracter confidențial.

3.3. În situația în care nu există o obligație legală și dacă se justifică printr-un interes legitim pentru derularea activităților medicale LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL ,procesează date personale cu implementarea măsurilor de securitate necesare protecției datelor.

3.4. LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL a implementat și revizuie periodic măsurile organizatorice și tehnice de securitate menite să reducă riscul accesului neautorizat, modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate a datelor personale cu respectarea principiilor aplicabile securității informației.

3.5 Datele personale menționate mai sus sunt colectate, stocate și prelucrate în scopul:

• prestării serviciilor de instruire fizica si servicii de consultanta in alimentatie;

•îndeplinirii unor obligații legale și cerințe ale unor autorități;
• comunicării de cerințe privind serviciile medicale;

• trimiterii periodice către colaboratori/ cursanti unor notificări, informări generale, solicitări de informații care sunt în strânsă legătură cu serviciile de instruire fizica/serviciile de consultanta in alimentatie contractate

• creării și gestionării unei baze de date informatice in vederea stabilirii unui portofoliu propriu caruia LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL intentioneaza sa transmita informatii de natura comerciala ;

• întocmirii facturilor și chitanțelor și a raportelor financiar-contabile;

• efectuării de studii și analize statistice privind serviciile noastre;

• de a face demersuri în vederea încheierii de contracte/abonamente noi cât și pentru executarea sau, după caz, reînnoirea unor astfel de contracte;

În consecință, fără a avea la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal necesare, LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL nu va putea furniza serviciile  solicitate sau, după caz, nu va putea executa contractul. O eventuală prelucrare ulterioară în scopuri statistice se va face cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor și, în măsura în care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal, presupunând date agregate, care nu sunt utilizate în sprijinul unor măsuri sau decizii privind o anumită persoană fizică.

4. DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL va păstra datele colaboratorilor/ cursantilor în conformitate cu prevederile legale privind arhivarea datelor sau până la solicitarea colaboratorilor/ cursantilor cu privire la ștergera datelor acestora. În situația în care există un temei legitim de business sau pentru studiu, fără a aduce prejudicii persoanelor vizate, colaboratorilor/ cursantilor va păstra anumite date în ce priveste colaborarea cu persoana vizată pentru a putea proteja mai bine drepturile persoanei vizate.

5. UNDE SUNT TRANSMISE DATELE CU CARACTER PERSONAL

 Informațiile colectate sunt destinate utilizării de către operator în scopurile precizate și sunt transmise următorilor destinatari: – instituții ale statului, în cazul în care există un interes legitim; – terți implicați în procesul de furnizare a serviciilor.

6. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PRESTATORULUI

6.1 În vederea derulării Contractului, prestatorul este pe deplin responsabil de respectarea obligațiilor impuse de legislația incidentă cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și, începând cu data de 25 mai 2018, respectă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În cazul în care vor rămâne valabile, se vor aplica în continuare prevederile Ordinului nr. 52/2002, privind aprobarea cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum și prevederile Legii nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

6.2  LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL va lua toate măsurile necesare împotriva utilizării, reproducerii, divulgării, transferării, dezvăluirii sau publicării neautorizate a Datelor cu Caracter Personal colectate de la colaboratorilor/ cursantilor și va folosi Datele cu Caracter Personal pentru realizarea relațiilor reciproce în scopul îndeplinirii obiectului Contractului.

6.3. LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL declară și garantează că personalul propriu a fost informat cu privire la drepturile și obligațiile pe are le are în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.

6.4 Obligațiile LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

• în calitatea de operator de date cu caracter personal, se obligă să ofere suficiente garanții în ceea ce privește măsurile de securitate tehnice și organizatorice referitoare la operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal și să respecte normele de securitate, astfel încât prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale persoanelor vizate să întrunească cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate, în conformitate cu prevederile articolului 32 din Regulament;

• personalul LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL care efectuează operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal va fi stabilit pe baza principiului nevoii de a cunoaște. În acest sens, se permite accesul la Datele cu Caracter Personal numai pentru angajații sau funcționarii care au nevoie să le cunoască;

• LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL este pe deplin responsabilă în ceea ce privește instruirea personalului propriu cu privire la obligațiile prevăzute în prezentul document și în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016;

• LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL se asigură că în cazul încetării, din orice motiv, a relației de colaborare cu personalul propriu, toate și oricare abilități informatice acordate personalului vor fi șterse, iar datele cu caracter personal primite de la client vor rămâne în deplină siguranță;

6.5. LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL  se obligă să prelucreze datele cu caracter personal cu bună-credință și să stocheze datele cu caracter personal într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate și în care vor fi ulterior prelucrate.

6.6. LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL  păstrează o evidență a activităților de prelucrare desfășurate în vederea ofertării și furnizării serviciilor de formare profesională, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2), (3) și (4) din Regulament.

6.7. LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL se obligă:

a) să utilizeze datele cu caracter personal numai în scopul ofertării, furnizării serviciilor medicale pentru care persoana vizată a comunicat datele, informării sau, după caz, date necesare pentru derularea Contractului, cu excepția situației în care persoana vizată și-a dat acordul pentru folosirea datelor și pentru alte scopuri;

b) să nu divulge datele cu caracter personal la care au acces, că urmare a unei vulnerabilități a sistemelor informatice;

c) în cazul în care LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL  constată un incident de securitate în sistemul de transmitere și prelucrare a datelor cu caracter personal în ceea ce privește securitatea sistemelor informatice, precum și orice incident referitor la o posibilă utilizare sau întrebuințare greșită/necorespunzătoare a acestora, de natură a avea un impact asupra datelor personale furnizate de persoană vizată, LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL se obligă să raporteze orice astfel de incident de securitate constatat; în cel mult 72 de ore de la data încălcării, LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL va transmite către persoana vizată un Raport care va cuprinde cel puțin elementele din art. 33 alin. (3) din Regulament. Perioada de răspuns poate crește peste 72 de ore în cazul în care analiza incidentului impune mărirea acestei perioade;

d) în mod special, LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL are obligația de a transmite propuneri referitoare la remedierea incidentelor constatate. În cazul unui incident de securitate, LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL trebuie să îndeplinească procedura prevăzută la art. 33 din GDPR, respectiv notificarea Autorității de Supraveghere;

e) să ofere asistență, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, pentru îndeplinirea obligațiilor de a răspunde cererilor privind exercitarea de către persoanele vizate a drepturilor rezultând din Regulament;

f) să nu trimită în mod neautorizat sau în afară obiectului Contractului documente sau fișiere ce conțin Date cu Caracter Personal primite de la colaboratori/cursanti  , care pot prejudicia persoana vizată;

g) să asigure persoanelor vizate dreptul la portabilitatea datelor, într-un format structurat utilizat, în mod curent și care poate fi citit automat, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;

h) să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea oricăror date și în special a celor cu caracter personal primite, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

i) să prezinte persoanei vizate, la cererea expresă, suficiente garanții în ceea ce privește măsurile de securitate tehnice și organizatorice cu privire la prelucrările ce vor fi efectuate. În acest sens, va transmite către partea solicitantă un raport cu măsurile pe care le are implementate în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal;

j) să respecte norme suplimentare privind procesarea datelor cu caracter personal, fără a aduce atingere prevederilor Ordinului nr. 52/2002 și fără intenția de a anula răspunderea civilă a părților pentru nerespectarea acestor prevederi.

7. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

7.1. Având în vedere faptul că datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate vor fi prelucrate de către LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL pentru încheierea de contracte de furnizare servicii medicale , sunt colectate prin intermediul persoanei vizate, acesta se obligă să obțină acordul persoanelor vizate privind transmiterea și prelucrarea datelor sale personale de LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL.

7.2. În cazul în care colaboratorii/cursantii sunt de acord ca datele lui/ lor să fie prelucrate de LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL, persoana vizată va notofica LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL pentru analiză și decizie. De asemenea, în cazul în care, pe parcursul derulării colaborării, persoana vizată își retrage acordul de prelucrare a datelor, persoana vizată va anunța, în maxim 72 de ore LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL  în vederea luării tuturor măsurilor.

7.3. Persoana vizată declara și garantează că a fost informata cu privire la drepturile și obligațiile pe are le are în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.

7.4. Persoana vizată înțelege că, pentru derularea contractului, Datele cu Caracter Personal prelucrate de LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL pot fi transferate către alți destinatari, autorități publice (de exemplu, dar fără a se limita la: autoritățile de aplicare a legii și de înfăptuire a justiției în baza unei solicitări oficiale), împuterniciții și/sau colaboratorii părții în cauză.

8. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Persoana vizată:

• are dreptul de a va retrage oricând acest consimțământ;

• are dreptul de a fi informat cu privire la datele tale cu caracter personal pe care  LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL le deține;

• are dreptul de a solicita ștergerea sau actualizarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate;

• are dreptul, pentru motive întemeiate și legitime, de a se opune anumitor prelucrări de date personale, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL nu poate oferi serviciile solicitate în lipsa respectivelor date;

• are dreptul de a solicita încetarea prelucrării datelor personale în scop de marketing direct sau pentru crearea de oferte personalizate;

• are dreptul de acces și de intervenție asupra datelor cu caracter personal furnizate;

• are dreptul să i se ofere un raport privind informațiile personale pe care le deținem, care să conțină: (a) sursa informațiilor. personale; (b) scopurile și metodele de prelucrare; (c) identitatea operatorului de date; (d) entitățile sau categoriile de entități cărora le pot fi transferate informațiile personale.

• Să solicite încetarea procesării informațiilor sale personale, integral sau parțial, în orice scop, cu excepția cazului în care este legal să facem acest lucru fără consimțământ;

• are dreptul să modifice modul în care va fi contat;

• are dreptul să corecteze erorile din informațiile sale personale;

• are dreptul să actualizeze informațiile sale personale în funcție de necesități.

 DISPOZIȚII FINALE

Informațiile personale colectate nu vor fi utilizate în niciun alt scop decât cel prevăzut mai sus în acest document. Prelucrarea se face prin mijloace automatizate și manuale. Dacă una sau mai multe prevederi ale prezentului act devin invalide, ilegale sau neaplicabile în orice fel, validitatea, legalitatea sau aplicabilitatea prevederilor rămase în acesta nu vor fi afectate sau primejduite. Cu toate acestea, părțile sunt de acord să depună toate diligențele necesare pentru a atinge scopul prevederilor invalide prin intermediul unor noi prevederi valide din punct de vedere legal Pentru exercitarea drepturilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal,  persoana vizată se poate adresa LEVEL UP FITNESS SOLUTION SRL prin poștă, telefonic, prin fax sau email. Datele de contact sunt disponibile pe site-ul https://cornelmoca.ro/

10. CUM SĂ ÎNAINTAȚI O SESIZARE

 Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs. sau să faceți o sesizare în legatură cu modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, va rugăm să contactați echipa noastra sau trimiteți-ne un e-mail folosind datele de contact de pe site-ul nostru https://cornelmoca.ro/

Vom face toate eforturile pentru a vă ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro . Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic. Ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru web https://cornelmoca.ro/